Privacyverklaring

 

Funtastic Dog biedt via haar website hondentraining en uitlaatservice aan. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door Funtastic Dog zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt zij zich aan de eisen uit de privacywetgeving.

 

Dat betekent bijvoorbeeld dat Funtastic Dog:

● Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via het ‘inschrijfformulier’, 'contactformulier' en via deze privacyverklaring;

● U eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

● Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens, die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer Funtastic Dog meer uitvraagt dan noodzakelijk is, dan doet zij dat alleen met uw expliciete toestemming. Zij legt u in dat geval uit waarom deze aanvullende gegevens nodig zijn;

● Uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de hondentraining te kunnen geven of wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is;

● Uw gegevens deelt (wanneer noodzakelijk), afspraken maakt met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

● Beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Funtastic Dog persoonsgegevens verwerken.

 

Persoonsgegevens

Na het invullen van het inschrijfformulier, verwerkt Funtastic Dog de volgende persoonsgegevens van u:

● Uw voor- en achternaam
● E-mailadres;

● Gegevens van uw hond;

● IBAN;

● Naam WA-verzekering;

● Informatie die u zelf invult in een open veld op het inschrijfformulier;

● Telefoonnummer;

 

Doeleinden

Funtastic Dog verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

● Om de met uw gesloten overeenkomst uit te voeren;

● Om u te kunnen informeren over de training via een nieuwsbrief of per post of over nieuwe tarieven, een klacht of andere onderwerpen die spelen;

● Om onze website te verbeteren.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Funtastic Dog geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde, als dat noodzakelijk is voor de hondentraining. Zo maakt zij gebruik van administratieve ondersteuning.

Verder kan Funtastic Dog samenwerken met andere hondenscholen in geval van vakantie of vrije dagen van Funtastic dog. 

Ook als de hond(en) wordt overgeplaatst naar een andere hondenschool, vindt er - in overleg met de klant - een uitwisseling plaats van persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en gegevens over de hond.

Wanneer Funtastic Dog uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er (o.a. met een verwerkingsovereenkomst met de derde) voor dat derde uw persoonsgegevens niet voor andere doeleneinden gebruikt. Ook komt in de verwerkingsovereenkomst overeen, dat uw gegevens worden verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen uw gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie gegevens bij Funtastic Dog opvraagt. In dat geval, is zij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven.

 

Beveiligen en bewaren

Funtastic Dog neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zij heeft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Zo zorgt Funtastic Dog dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de digitale en papieren gegevens, dat de toegang tot de digitale gegevens afgeschermd is met een wachtwoord en papieren dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten archiefkast en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Funtastic Dog bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Zij hanteert een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat uw gegevens 2 jaar, nadat u klant bent geweest, zullen worden verwijderd. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zal zij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Funtastic Dog langer moet bewaren omdat de wet zij dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Funtastic Dog is verbonden. Funtastic Dog kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Minderjarigen

Funtastic Dog verwerkt alleen persoonsgegevens van meerderjarigen.

 

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen buiten de EU.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Funtastic Dog kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die Funtastic Dog onder zich heeft. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Funtastic Dog of een van haar verwerkers. Tevens heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door Funtastic Dog te laten overdragen aan uzelf of anderen. Funtastic Dog kan u wel vragen of u dan te legitimeren. Als Funtastic Dog persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming dan heeft u het recht de toestemming in te trekken. Dit kan betekenen dat Funtastic Dog ook de overeenkomst met u moet opzeggen.

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Funtastic Dog wilt opnemen of als u wilt dat zij iets met uw persoonsgegevens doet, dan kunt u middels deze contactgegevens contact opnemen:

 

Telefonisch 06-15174211

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

E-mail [email protected]

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Funtastic Dog u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u toch niet samen met Funtastic Dog uitkomt, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie: april 2020.